ข่าว: ภาควิชาสัตวบาล ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556

ในวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงานเกษตรแฟร์มูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556 โดยได้นำผลงาน เรื่อง “ไก่เคยูเบตง งานวิจัยกินได้” ซึ่งผลงานนวัตกรรมชิ้นได้ นับได้ว่าเป็นชิ้นงานที่โดดเด่น และ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

โดยในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ได้ถวายรายงาน รายละเอียดงานวิจัย ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีเปิด งานเกษตรแฟร์มูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556

   DSC_1851

นวัตกรรม “เคยูเบตง งานวิจัย กิน ได้ “

ไก่เบตง สายเคยู หรือ เคยูเบตง ริเริ่มจากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาและคัดเลือก สายพันธุ์ภายในฝูงปิดเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี โดยคงลักษณะประจำพันธุ์บางส่วนไว้ เช่น ขนงอกช้า ขนปีกและขนหางน้อย หงอนจักร ในเพศผู้มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และ การตอบสนองต่อการให้อาหารเพื่อผลิตเนื้อ ส่วนในเพศเมียมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตพร้อมกับมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการให้ไข่มากขึ้น

3 จุดเด่น ของ เคยูเบตง

1.​ไขมันน้อย

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากระหว่างไก่เคยูเบตงและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าพบว่าไก่เคยูเบตงมีเปอร์เซนต์ไขมันใต้ผิวหนัง น้อยกว่าไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า จึงทำให้คุณภาพเนื้อโดยรวมมีไขมันที่น้อยกว่าและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 2. หนังอร่อย

จากการที่ไก่เคยูเบตง มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่น้อย เมื่อนำมาประกอบอาหาร ทำให้ได้เนื้อสัมผัสของหนังที่มีลักษณะกรุบกรอบ ไม่เละ หรือ เปี่อยยุ่ย ไม่ว่าจะเป็นการอบ ย่าง หรือ ต้ม เป็นต้น จึงได้ความนิยมจากผู้บริโภคว่าเป็นไก่ที่มีหนังอร่อย

3. เนื้อนุ่ม

ความนุ่มของเนื้อได้ทำการศึกษาโดยวิธีวัดแรงตัดผ่านเนื้อ โดยทำการเปรียบเทียบความนุ่มของเนื้อระหว่างไก่เคยูเบตงอายุ 16 สัปดาห์ และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า อายุ  6 สัปดาห์ พบว่าค่าแรงตัดผ่านมีค่าไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าเนื้อไก่เคยูเบตงมีลักษณะที่ไม่เหนี่ยวถึงแม้จะมีอายุที่มากขึ้น ประกอบกับการที่มีไขมันน้อยจึงทำให้เนื้อนุ่มและไม่เละ เหมาะกับการนำไปประกอบอาหาร

ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3

Logo-of-NASCoT-2014ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 3 “ปศุสัตว์ไทยไร้พรมแดน” “Regional livestock beyond the border” วันที่8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ (Centara Duangtawan Hotel)

อัตราค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

1. ภายในวันที่ 31 มกราคม 57
นิสิต นักศึกษา ราคา 1,000 บาท
บุคคลทั่วไป ราคา 2,500 บาท

2. หลัง 31 มกราคม 57
นิสิต นักศึกษา 1,200 บาท
บุคคลทั่วไป ราคา 3,000 บาท

ราคา รวมค่ากิจกรรมทัศนศึกษา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.nascot2014.agri.cmu.ac.th
email: nascot2014@cmu.ac.th

ดาวโหลด รายละเอียดได้ดังนี้

แผ่นพับ /// กำหนดการ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “Low Protein and Net Energy Concepts: The Ways for Sustainable Animal Production”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
“Low Protein and Net Energy Concepts: The Ways for Sustainable Animal Production”
ณ ห้องบรรยาย ๓๐๑ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. (สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิริพร โทร ๐๘๔-๘๐๑๗๘๗๐
ดาวโหลดรายละเอียด >> https://docs.google.com/file/d/0B3-4WFMfkkntODNyS2hjbnBIVXc/edit?usp=sharing

ดาวโหลดใบลงทะเบียน >> https://docs.google.com/file/d/0B3-4WFMfkkntUV9VZDBheTlDNmM/edit?usp=sharing

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ (สาขาสัตว์)

logo_on_webด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการและประเทศชาติในอนาคต
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ นี้เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน ๑๒ สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯสาขาสัตว์ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/annual52/book.pdf
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นอย่างดี สำหรับหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ ซึ่งดำเนินการโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางภาควิชาฯ มีความยินดีในการเป็นฝ่ายประสานงานทั่วไป หากท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น อีเมล fagrptk@ku.ac.th และ อ.น.สพ.ดร.สโรช แก้วมณี อีเมล fagrsrk@ku.ac.th โทร ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่๕๒ (สาขาสัตว์)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 28
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255๖

ระดับปริญญาเอก
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
๑ 2556200395 นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
๒ 2556200416 นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง

ระดับปริญญาโท
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
๑ 2556200091 นางสาวณัฐเรขา พลศิริ
๒ 2556200098 นางสาวสุภาลักษณ์ มากชุมพล
๓ 2556200143 นายนริทธิ์ แซ่โง้ว

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 255๖
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ภาควิชาสัตวบาล ตึกจรัด สุนทรสิงห์

- ระดับปริญญาโท เวลา 9.00 – 11.00 น.
- ระดับปริญญาเอก เวลา 11.00 – 12.00 น.

ระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 9″

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 9″ ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณพรพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์ Tel 089-4803344 E-mail : mo_13_2530@hotmail.com

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/file/d/0B3-4WFMfkkntRFdkdU12VjhZVDg/edit

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2556

ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2556
สอบในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 คน

1. นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น เลขที่ผู้สมัคร 2556200395

2. นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง เลขที่ผู้สมัคร 2556200416

ระดับปริญญาโท

1. นางสาวณัฐเรขา พลศิริ เลขที่ผู้สมัคร 2556200091

2. นางสาวสุภาลักษณ์ มากชุมพล เลขที่ผู้สมัคร 2556200098

3. นายนริทธิ์ แซ่โง้ว เลขที่ผู้สมัคร 2556200143

ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อมาพร้อมเพียงกันในวันและเวลาดังกล่าว

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.