ขอเชิญฟังเสวนาพิเศษทางวิชาการ เรื่องปศุสัตว์ไทยปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล

สำรองที่นั่งได้ที่นี่ //ดาวโหลดใบลงทะเบียน // ดาวโหลดโปสเตอร์
Page-01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา (สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาโท
1. 2557100366 นายสราวุฒิ เกตุเกลี้ยง
2. 2557100453 นางสาวสุลิตา แพรอัตร์
3. 2557100713 นางสาวกฤษณา อ่อนทอง
4. 2557100779 นายเชาวลิต ปลื้มใจ
5. 2557100791 นางสาวสุภาทิพย์ ยารังษี
6. 2557100818 นางสาวโญติกา สมถวิล
7. 2557100892 นางสาวสุวิภา บุตรราช
8. 2557101388 นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย
9. 2557102353 นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
10. 2557102836 นางสาวชลลัดดา หารแก้ว

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่  24 มกราคม 2557

เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ภาควิชาสัตวบาล ตึกจรัด  สุนทรสิงห์

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสัตวศาสตร์ ภาคต้น 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา สัตวศาสตร์ (XA28) ระดับปริญญาโท

รายชื่อมีดังต่อไปนี้
1. นายสราวุฒิ เกตุเกลี้ยง
2. นางสาวสุลิตา แพรอัตร์
3. นายเฉลิมเกียรติ ร่มโพธิ์ชัย
4. นางสาวกฤษณา อ่อนทอง
5. นายเชาวลิต ปลื้มใจ
6. นางสาวสุภาทิพย์ ยารังษี
7. นางสาวโญติกา สมถวิล
8. นางสาวสุวิภา บุตรราช
9. หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ
10. นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย
11. นายวิษณุ สุทธิวรรณ
12. นางสาวแวรูฮานา ฮะซา
13. นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
14. นางสาวภคมน พันธมนัสโสภา
15. นายจาตุรนต์ น้อยไพโรจน์
16. นายไพศาล ตั้งเกษมุกดา
17. นางสาวพุทธินันท์ รักบุญ
18. นางสาวชลลัดดา หารแก้ว
19. นายศุภลักษณ์ บัวที
20. นางสาวประภาลักษณ์ สมใจ

****สอบวันอังคารที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ข่าว: ภาควิชาสัตวบาล บางเขน จัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง”Low Protein and Net Energy Concepts: The Ways for Sustainable Animal Production”

PEC001 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ บริษัท Evonik (Thailand) Ltd. ได้จัดสัมนาทางวิชาการเรื่อง “Low Protein and Net Energy Concepts:  The Ways for Sustainable Animal Production” ณ ห้องบรรยาย 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่งได้รับความสนใจจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วม 200 คน โดยในการสัมนาในครั้งใน ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ด้านการวิจัย และ แนะนำการจัดการอาหารของสัตว์ในรูปแบบใหม่ โดยคำนึงถึงการจัดการโปรตีนและพลังงานของสัตว์เป็นหลัก ซึ่งให้ได้มาด้วยผลผลิตที่สูงและต้นทุนตำ่ สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/animalnutrition.ku

พงศ์ธร คงมั่น (รายงาน)

PEC002

PEC003

 

สัมมนาวิชาการ: มาตรฐาน Global GAP/ ThaiGAP กับวงการปศุสัตว์ไทย

ฝ่ายวิชาการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังสัมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐาน Global GAP/ThaiGAP กับวงการปศุสัตว์ไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2556  อาคาร ศร. 2 ห้อง201 เวลา 13.00-16.00 น. 

วิทยากรผู้บรรยาย:

1. คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

2. คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ ประธานสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตรไทย

3. ดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

4. คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ฝ่ายประกันคุณภาพ ห้างแมคโคร

5. คุณยุทธนา นรภูมิพิภัชน์ ผอ.สำนักรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ผู้ดำเนินรายการ :  ดร.ศศิธร นาคทอง หัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนาผลิตผลจากสัตว์

ดาวโหลดรายละเอียดได้ตามลิงค์ : //รายละเอียด//

อบรม: ความปลอดภัยของอาหารในการผลิตสินค้าเกษตร

logo_on_webศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณฯ และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ได้เปิดอบรมพิเศษ 5 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 GMP and Food Safety (อบรมวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556)

หลักสูตรที่ 2 HACCP and Workshop (อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556)

หลักสูตรที่ 3 Verification and Validation (อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556)

หลักสูตรที่ 4  Food allergen (อบรมวันที่ 1 ธันวาคม 2556)

หลักสูตรที่ 5 ISO 22000 (อบรมวันที่  10 ธันวาคม 2556)

เปิดกว้างสำหรับนิสิต บุคคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ บุคคลทั่วไป

สามารถดาวโหลด ใบสมัครและรายละเอียด ตามลิงค์

//ใบสมัคร //

ข่าว: ภาควิชาสัตวบาล ร่วมจัดงานเกษตรแฟร์เพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556

ในวันที่ 2-10 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรมในงานเกษตรแฟร์มูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556 โดยได้นำผลงาน เรื่อง “ไก่เคยูเบตง งานวิจัยกินได้” ซึ่งผลงานนวัตกรรมชิ้นได้ นับได้ว่าเป็นชิ้นงานที่โดดเด่น และ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยฯ

โดยในการนี้ รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล ได้ถวายรายงาน รายละเอียดงานวิจัย ต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในพิธีเปิด งานเกษตรแฟร์มูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2556

   DSC_1851

นวัตกรรม “เคยูเบตง งานวิจัย กิน ได้ “

ไก่เบตง สายเคยู หรือ เคยูเบตง ริเริ่มจากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการพัฒนาและคัดเลือก สายพันธุ์ภายในฝูงปิดเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี โดยคงลักษณะประจำพันธุ์บางส่วนไว้ เช่น ขนงอกช้า ขนปีกและขนหางน้อย หงอนจักร ในเพศผู้มุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต และ การตอบสนองต่อการให้อาหารเพื่อผลิตเนื้อ ส่วนในเพศเมียมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตพร้อมกับมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มอัตราการให้ไข่มากขึ้น

3 จุดเด่น ของ เคยูเบตง

1.​ไขมันน้อย

จากการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพซากระหว่างไก่เคยูเบตงและไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้าพบว่าไก่เคยูเบตงมีเปอร์เซนต์ไขมันใต้ผิวหนัง น้อยกว่าไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า จึงทำให้คุณภาพเนื้อโดยรวมมีไขมันที่น้อยกว่าและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 2. หนังอร่อย

จากการที่ไก่เคยูเบตง มีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่น้อย เมื่อนำมาประกอบอาหาร ทำให้ได้เนื้อสัมผัสของหนังที่มีลักษณะกรุบกรอบ ไม่เละ หรือ เปี่อยยุ่ย ไม่ว่าจะเป็นการอบ ย่าง หรือ ต้ม เป็นต้น จึงได้ความนิยมจากผู้บริโภคว่าเป็นไก่ที่มีหนังอร่อย

3. เนื้อนุ่ม

ความนุ่มของเนื้อได้ทำการศึกษาโดยวิธีวัดแรงตัดผ่านเนื้อ โดยทำการเปรียบเทียบความนุ่มของเนื้อระหว่างไก่เคยูเบตงอายุ 16 สัปดาห์ และไก่เนื้อสายพันธุ์ทางการค้า อายุ  6 สัปดาห์ พบว่าค่าแรงตัดผ่านมีค่าไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่าเนื้อไก่เคยูเบตงมีลักษณะที่ไม่เหนี่ยวถึงแม้จะมีอายุที่มากขึ้น ประกอบกับการที่มีไขมันน้อยจึงทำให้เนื้อนุ่มและไม่เละ เหมาะกับการนำไปประกอบอาหาร

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.