ผู้บริหาร

ผศ.ดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
รองหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

ผศ.ดร. อัจฉรา ขยัน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

blankphoto

อ.นสพ.ดร.สโรช แก้วมณี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาสัตวบาล

%d bloggers like this: