การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒

         เนื่องด้วยศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสัตวศาสตร์และการผลิตปศุสัตว์ได้ก้าวรุดหน้าอย่างต่อเนื่อง การประชุมวิชาการด้านสัตวศาสตร์ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการจากทั่วประเทศ ทั้งจากแวดวงการศึกษา ได้แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาโท-เอก นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ ทางการเกษตร ทางสัตวแพทย์ ทางชีววิทยาสัตว์  ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ องค์ความรู้ใหม่ ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการประชุม “การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2” นี้จัดเป็นการประชุมในระดับชาติของนักวิชาการด้านสัตวศาสตร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการจากบุคลากร นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริงการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เน้นการนำเสนอผลงานวิจัยในทางสัตวศาสตร์ในหลายด้าน เช่น โภชนศาสตร์สัตว์ สรีรวิทยาสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์  การจัดการผลิตสัตว์ ด้านสุชศาสตร์สัตว์ และการผสมผสานการผลิตปศุสัตว์ เป็นต้น และมีการแสดงนิทรรศการจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์และวงการปศุสัตว์เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ใหม่ๆภายในการประชุมครั้งนี้ด้วย

          การจัดประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 2 นี้  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ โดยในครั้งต่อๆไป จะเป็นการเวียนผู้ดำเนินการจัดจัดประชุมเป็นสาขาสัตวศาสตร์ในเขตภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติถือเป็นการประชุมเพื่อแสดงถึงการร่วมมือกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสัตวศาสตร์และปศุสัตว์ทั้งในหน่วยงานราชการและภาคเอกชน อันเป็นการร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ansc2013.kasetsart.org

4 responses to this post.

  1. Posted by วิยะดา on ตุลาคม 5, 2012 at 6:58 am

    ดาวโหลด ตัวอย่างการเตรียมต้นฉบับไม่ได้ค่ะ…

    ตอบกลับ

  2. Posted by วิยะดา on ตุลาคม 5, 2012 at 7:13 am

    อยากทราบรายละเอียด การเสนอผลงาน และขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยค่ะ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: