ทีมโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คิดเทคนิคใหม่ในการจัดการโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 24  ตุลาคม 2555 ทีมโภชนศาสตร์สัตว์ ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดเสวนาเรื่อง เทคนิคการจัดการโปรตีนและพลังงานในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุน โดยในการจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำผลการวิจัยที่เกี่ยวกับด้านโภชนศาสตร์สัตว์ที่ผ่านมา นำเสนอถึง เทคนิค วิธีการ และกลยุทธ์ ต่าง ๆตามหลักวิชาการ ในการจัดการด้านอาหารสัตว์เพื่อให้มีต้นทุนอาหารสัตว์ที่ลดลง ในขณะที่ผลผลิตของสัตว์ไม่ลดลงและเพิ่มขึ้น

          การเสวนาในครั้งนี้เริ่มบรรยายโดย อาจารย์ ชาญวิทย์ แก้วตาปี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับ การใช้โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neuron Network) ทำนายราคาวัตถุดิบและงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์ ซึ่งการใช้โครงข่ายประสาทเทียมนี้ เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากสมองของมนุษย์ที่สามารถจะใช้ในการประมวลค่าความเป็นไปได้ต่าง ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม และมีความแม่นยำที่สูงกว่า การใช้การวิเคราะห์แบบถดถอย (Regression Analysis)  ซึ่งจากผลงานนี้ สามารถนำไปใช้ในการทำนายค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในอนาคตได้ค่อนข้างแม่นยำ

อาจารย์ ชาญวิทย์ แก้วตาปี

                การบรรยายต่อไปเป็นเรื่อง การจัดการโปรตีนและพลังงานแนวใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแนวคิดใหม่ที่ได้ศึกษามาจากประสบการณ์การทำวิจัยร่วม 20 ปี โดยมีแนวคิดที่ต้องทำให้นักอาหารสัตว์คิดนอกกรอบที่เคยศึกษามา โดยเปลี่ยนแนวความคิดเรื่อง ความต้องการโภชนะของสัตว์ (Nutrient requirement) ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบลงแต่ยังคงให้มีผลผลิตที่คงที่ หรือ เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดการด้านโปรตีนและพลังงาน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมเสวนา

รศ.ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

                     สุดท้ายเป็นการบรรยายเรื่อง เทคนิคการประกอบสูตรอาหารด้วย Matrix ของเอนไซม์และสมดุลกรดอะมิโน โดย อาจารย์ ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำเสนอในด้านการใช้เอนไซม์ และการสมดุลกรออะมิโนในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต

อาจารย์ ดร. ธีรวิทย์ เป่ยคำภา

                  การเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตสัตว์ อาหารสัตว์ และอื่นๆ ร่วม 240 คน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการจัดเสวนาที่ผู้ฟังได้รับข้อมูลการวิจัยใหม่ ๆ และเป็นโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปศุสัตว์อีกเช่นกัน

                       

                       

                สำหรับผู้ที่พลาดไปสำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ภาควิชาสัตวบาล ยังมีการประชุมและเสวนาในเวทีระดับชาติเพื่อให้ท่านได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการวิจัยด้านสัตวศาสตร์ และ เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งงานประชุมต่อไปคือ การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านต่อได้ที่ www.ansc2013.kasetsart.org

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: