รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย 2556

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 28
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 255๖

ระดับปริญญาเอก
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
๑ 2556200395 นางสาวกมลพรรณ เจือกโว้น
๒ 2556200416 นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง

ระดับปริญญาโท
ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
๑ 2556200091 นางสาวณัฐเรขา พลศิริ
๒ 2556200098 นางสาวสุภาลักษณ์ มากชุมพล
๓ 2556200143 นายนริทธิ์ แซ่โง้ว

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 255๖
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ภาควิชาสัตวบาล ตึกจรัด สุนทรสิงห์

– ระดับปริญญาโท เวลา 9.00 – 11.00 น.
– ระดับปริญญาเอก เวลา 11.00 – 12.00 น.

ระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานและสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: