ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ (สาขาสัตว์)

logo_on_webด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะจัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจได้นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการและประเทศชาติในอนาคต
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ นี้เปิดโอกาสให้นักวิชาการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน ๑๒ สาขา คณะกรรมการจัดการประชุมฯสาขาสัตว์ได้พิจารณาเห็นว่าการประชุมทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นที่สนใจในหน่วยงานของท่าน จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ที่สนใจ ส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://annualconference.ku.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยหมดเขตรับผลงานวิจัยผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ผู้เสนอผลงานสามารถดูรายละเอียดตัวอย่างการส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th/annual52/book.pdf
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๒ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับความร่วมมือจากท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นอย่างดี สำหรับหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ ซึ่งดำเนินการโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางภาควิชาฯ มีความยินดีในการเป็นฝ่ายประสานงานทั่วไป หากท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น อีเมล fagrptk@ku.ac.th และ อ.น.สพ.ดร.สโรช แก้วมณี อีเมล fagrsrk@ku.ac.th โทร ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๐ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประชุมทางวิชาการครั้งนี้ สำหรับข้าราชการ และพนักงานส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ
ขอแสดงความนับถือ
คณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่๕๒ (สาขาสัตว์)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: