รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 2ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล

1

2557103104

นางสาวโญติกา สมถวิล

2

2557103126

หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ

3

2557103208

นางสาวพุทธินันท์ รักบุญ

4

2557103283

นางสาวพิชญ์สิรี ศิริมาตย์

5

2557103559

นางสาวพัชรีกร วันศุกร์

6

2557103740

นางสาวชุดาพรรณ พ่วงขำ

7

2557103757

นางสาวสุธีรา กันจู

8

2557103919

นางสาวภรรษพร ณ สงขลา

9

2557104148

นางสาวจิราภรณ์ มารยาท

10

2557104659

นายภูมิรวิน พบลาภ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 27 มิถุนายน 2557

เวลา 13..00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: