ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

           ชื่อ-สกุล

1.

2561100637

นางสาวอรพิน จันตะแสง

2.

2561101240

นางสาวแพรว เที่ยงพิมล

3.

2561101632

นายนวนน จันทประสาร


ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

                 ชื่อ-สกุล

1.

2561100067

นางสาวธารารัตน์ ภักดีศุภผล

2.

2561100481

นางสาวกัญญาพัชร หนองหาร

3.

2561100663

นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

4.

2561100748

นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์

5.

2561100764

นางสาวพรไพลิน ทองนวล

6.

2561101105

นางสาวสิริรัตน์ ถิ่นขนอน

7.

2561101226

นางสาวนริศรา สุรีย์

8.

2561101273

นางสาวสุทิวานนท์ พุ่มนวล

9.

2561101388

นายณัฐพงษ์ จันทขัมมา

10.

2561101709

นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน 

ในวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561   เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

*หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

 โทรศัพท์:  02-579-0588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: