ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

             ชื่อ-สกุล

1

2561100067

นางสาวธารารัตน์ ภักดีศุภผล

2

2561100481

นางสาวกัญญาพัชร หนองหาร

3

2561100663

นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

4

2561100748

นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์

5

2561100764

นางสาวพรไพลิน ทองนวล

6

2561101105

นางสาวสิริรัตน์ ถิ่นขนอน

7

2561101226

นางสาวนริศรา สุรีย์

8

2561101273

นางสาวสุทิวานนท์ พุ่มนวล

9

2561101709

นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

          ชื่อ-สกุล

1

2561101240

นางสาวแพรว เที่ยงพิมล

2

2561101632

นายนวนน จันทประสาร

     **ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561       

          ระดับปริญญาโท           เวลา 09.00 – 12.00 น. 

                                                 ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

          ระดับปริญญาเอก         เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                                                 ณ ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

*หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: