ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561

       ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร        ชื่อ-สกุล
ระดับปริญญาเอก

           1

2561102267  นายสิทธิศักดิ์ คงสินธุ์
 **ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

           1 2561101984  นางสาวสโรชิตา  แสงจง
           2 2561102249  นางสาวพลอย ถวัลย์เสรี
           3 2561102496  นายพิพากษา มาลา
           4 2561102578  นางสาวพัชรภรณ์ สุวรรณสิงห์

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

                  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 712 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*โปรดแต่งกายสุภาพ และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

*หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509 หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่             เลขที่ผู้สมัคร                   ชื่อ-นามสกุล

  1.                2561101793           นายขวัญชัย  ศรีสุวรรณ

                                                
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561                       เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย 

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

             ชื่อ-สกุล

1

2561100067

นางสาวธารารัตน์ ภักดีศุภผล

2

2561100481

นางสาวกัญญาพัชร หนองหาร

3

2561100663

นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

4

2561100748

นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์

5

2561100764

นางสาวพรไพลิน ทองนวล

6

2561101105

นางสาวสิริรัตน์ ถิ่นขนอน

7

2561101226

นางสาวนริศรา สุรีย์

8

2561101273

นางสาวสุทิวานนท์ พุ่มนวล

9

2561101709

นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

          ชื่อ-สกุล

1

2561101240

นางสาวแพรว เที่ยงพิมล

2

2561101632

นายนวนน จันทประสาร

     **ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561       

          ระดับปริญญาโท           เวลา 09.00 – 12.00 น. 

                                                 ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

          ระดับปริญญาเอก         เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

                                                 ณ ห้อง 511C ชั้น 5 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

*หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

เบอร์โทรศัพท์ 02-5790588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

           ชื่อ-สกุล

1.

2561100637

นางสาวอรพิน จันตะแสง

2.

2561101240

นางสาวแพรว เที่ยงพิมล

3.

2561101632

นายนวนน จันทประสาร


ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

                 ชื่อ-สกุล

1.

2561100067

นางสาวธารารัตน์ ภักดีศุภผล

2.

2561100481

นางสาวกัญญาพัชร หนองหาร

3.

2561100663

นางสาวฑิฆัมพร ศรีบูรณะ

4.

2561100748

นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์

5.

2561100764

นางสาวพรไพลิน ทองนวล

6.

2561101105

นางสาวสิริรัตน์ ถิ่นขนอน

7.

2561101226

นางสาวนริศรา สุรีย์

8.

2561101273

นางสาวสุทิวานนท์ พุ่มนวล

9.

2561101388

นายณัฐพงษ์ จันทขัมมา

10.

2561101709

นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน 

ในวันศุกร์ที่  9  มีนาคม  2561   เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

*หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

 โทรศัพท์:  02-579-0588 ต่อ 1509  หรือ E-mail: fagrwps@ku.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

            ชื่อ-สกุล

1

2560200345

นางสาวปราณี ภิรมย์พุด

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

             ชื่อ-สกุล

1

2560200011

นายพรเทพ พุทธนวงศ์

2

2560200015

นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ์

3

2560200016

นายเอกอดิศร คำพอง

4

2560200225

นายณัฐดนัย ปฐมโยธิน

5

2560200342

นางสาวอาเทตยา จั่นทอง

6 2560200348

นางสาวพสชนัน ฉางวัง

       ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560

             เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

 

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560200345 นางสาวปราณี ภิรมย์พุด

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ- สกุล
1 2560200011 นายพรเทพ พุทธนวงศ์
2 2560200015 นายขวัญชัย ศรีสุวรรณ์
3 2560200016 นายเอกอดิศร คำพอง
4 2560200040 นางสาวภัทรธิดา เขียนสาร์
5 2560200048 นางสาวสโรชิตา แสงจง
6 256200049 นางสาวชมพูนุท จันทรานี
7 2560200225 นายณัฐดนัย ปฐมโยธิน
8 2560200250 นางสาวพงษ์สุดา เนียมหอม
9 2560200342 นางสาวอาเทตยา จั่นทอง
10 2560200348 นางสาวพสชนัน ฉางวัง

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

* หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณวัชราภรณ์ 02-5791120 ต่อ 25

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

                                         รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

                                 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

                                              ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2560102786  นางสาววรรณพร  จิรารัตน์

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2560101822  นางสาวทิพย์วิมล  อัครนิธิยานนท์
2. 2560102311  นางสาวศุภรัตน์    บุญสุข

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบสอง)

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560101822 นางสาวทิพย์วิมล อัครนิธิยานนท์     
2 2560102311 นางสาวศุภรัตน์   บุญสุข

 

 

ระดับปริญญาเอก

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560102786 นางสาวณวรรณพร  จิรารัตน์

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ เข้ารับการสอบข้อเขียน

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณนิตยา 02-5791120 ต่อ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

 

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
2 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
3 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์

 

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

 

 

 

หมายเหตุ       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณนิตยา  สุขจิตโต  โทร.02-5791120 ต่อ 11

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2560100469 นางสาวทิพย์วิมล อัครนิธิยานนท์     
2 2560100636 นางสาววิชญานันท์ นาคขาว
3 2560100730 นางสาวพรชนก ฝันเชียน
4 2560101052 นางสาวจริยา นาคฉายา
5 2560101283 นางสาวศิริพร หมั่นการ
6 2560101317 นางสาวสุพิชชา ศรีวรมย์