ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559102772   นางสาวชนัดดา  สุวรรณวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3 2559102263   นายไสว  คุ้มภัย
4 2559102346   นางสาวกุลนาถ  ภัททานุวัตร์
5 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
6 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก
7 2559102555   นางสาวณิรชยา  ดอกรักกลาง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559101519

นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559100291

นายไสว คุ้มภัย

2.

2559100374

นางสาวโสธยา เทพณรงค์

3.

2559100405

นางสาวอโณทัย จิตมั่น

4.

2559100615

นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

5.

2559100926

นายนครินทร์ แสงจำปา

6.

2559100966

นายอุชุโรจน์ สกุลสุกใส

7.

2559100969

นางสาวศรีรักษ์ เรืองรักษ์

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 719 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101519   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559100291   นายไสว         คุ้มภัย
2 2559100374   นางสาวโสธยา เทพณรงค์
3 2559100405   นางสาวอโณทัย จิตมั่น
4 2559100615   นายวัชรากร     เกียรติวงศ์นอก
5 2559100926   นายนครินทร์    แสงจำปา
6 2559100966   นายอุชุโรจน์     สกุลสุกใส
7 2559100969   นางสาวศรีรักษ์  เรืองรักษ์

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2558200347 นายสมบัติ  ประสงค์สุข
2. 2552800358 นายกิตติศักดิ์  อินทร์เสวก

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2558200181 นางสาวสมฤทัย  เลิศพิมลพันธ์
2. 2558200370 นายพรเทพ  กุหลาบทอง

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 709 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศ:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2558200347   นายสมบัติ ประสงค์สุข
2 2558200358   นายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2558200181   นางสาวสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์
2 2558200370   นายพรเทพ กุหลาบทอง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ประกาศ: ผลการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

ประกาศ: ผลการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

คณะกรรมการเลือกสรร ได้ดำเนินการเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า

นางสาวฉันทนา สาฤกษ์ เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดาวโหลด ประกาศได้ที่นี้ //Download//

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้

 

1. นางสาวฉันทนา สาฤกษ์

2. นางสาวธนัชพร เลขวัต

 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเลือกสรรดัวยวิธีการสัมภาษณ์

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้อง 905 ชั้น 9

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถดูประกาศได้ ที่นี่