ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

กำหนดสอบ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

เวลา9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ระดับปริญญาเอก

1. 2558100413 นางสาวมัทนียา สารกุล

2. 2558100810 นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

3. 2558101795 นางสาวพรรณพรรษ กัณฑภา

4. 2558101898 นายทวี เหล่าดิ้ม

 

ระดับปริญญาโท

1. 2558100035 นางสาวณัฐจรินทร์ อุบลน้อย

2. 2558100144 นางสาวทิพย์ระวี ติ๊บปาละ

3. 2558100145 นายอนุเธียร สุขเล็ก

4. 2558100231 นางสาวกนิษฐา อุดมพืช

5. 2558100312 นางสาวปานศิริ พุทธรักษา

6. 2558100792 นายศุภากร มาลาวงษ์

7. 2558100799 นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

8. 2558100805 นางสาวกาญจนา เฟื่องอาวรณ์

9. 2558101319 นางสาวชนิตา พรหมคีรี

10. 2558101482 นางสาววราภรณ์ เสาหงษ์

11. 2558101823 นางสาวดวงพร สุขชาติ

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120

ข่าวอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 15″

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 15″ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-649-3398  E-mail: Animalnutritionku@gmail.com

ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ // รายละเอียดและใบสมัคร //

 

10277456_372438569585326_1901566385171102039_n

 

เสวนาพิเศษ: ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพ”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี”

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและใส่ใจในสุขภาพทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี” จากวิทยากรพิเศษทั้ง  2 ท่าน และแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาจารย์ ดร. นาวิน เยาวพลกุล (นาวิน ต้าร์) มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ด่วนสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ คลิก //สำรองที่นั่ง// โปสเตอร์ //

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณ มนมุนินทร์ โทร 02-5791120 

อีเมล์ fagrmnk@ku.ac.th

Hipro presentation.001

 

 

ด่วนสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ คลิก //สำรองที่นั่ง// โปสเตอร์ //

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ “72 ปี สัตวบาล กับความก้าวหน้าทางโภชนศาสตร์สัตว์”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ร่วมกับ หน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ 72 ปี สัตวบาล กับความก้าวหน้าทางโภชนศาสตร์สัตว์ เรื่อง “The Dynamic in Animal Nutrition” ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงให้ถึงความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านโภชนศาสตร์และธุรกิจอาหารสัตว์ของทั่วโลกผ่านการบรรยายพิเศษ จากอาจารย์ภาควิชาฯและผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ

ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการดังกล่าว และได้แนบแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จาก http://ansc.agr.ku.ac.th ทั้งนี้กรณีผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและเบิกค่าใช้จ่ายได้จากต้นสังกัด และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน
นายณัฐวุฒิ ครุฑไทย โทรศัพท์ ๐๘๙-๑๖๗๔๗๓๖, E-mail : animalnutritionku@gmail.com

ดาวโหลด // กำหนดการและแผนที่ //แบบฟอร์มลงทะเบียน//หนังสือเชิญ

72animal

Page-01 copy

ประกาศ:รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2557

1. 2557200034  นายธนโชติ  เพ็งสวัสดิ์

2. 2557200106  นางสาวศศิธร  จันทร์ฉาย

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557

เวลา 9.00 เป็นต้นไป  ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28) ระดับปริญญาโท

สอบวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น.  

ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

  1. 2557200025   นางสาวนิธิตา  เร้าเลิศฤทธิ์

  2. 2557200034   นายธนโชติ  เพ็งสวัสดิ์

  3. 2557200085   นางสาวญาณิกา  ไหลครบุรี

  4. 2557100105   นางสาวธิดารัตน์  คีรีวรรณ์

  5. 2557200106   นางสาวศศิธร  จันทร์ฉาย

  6. 2557200120  นางสาวภาวิตา จงมีความสุข

  7. 2557200124  นางสาววีณา  ผดุงกมล

สัมมนาทางวิชาการ: Quality Control and Feed Milling Technology

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Quality Control and Feed milling Technology

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557  

โดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ Evonik (Thailand) Ltd.

(สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักการและเหตุผล  

การผลิตอาหารสัตว์นอกจากต้องจัดการให้อาหารมีโภชนะตามความต้องการของสัตว์ ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ อาหารสัตว์ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิด นอกจากวัตถุดิบหลักกลุ่มโปรตีนและพลังงานที่ใช้ปริมาณมาก เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่น ยังมีกลุ่มสารเสริมในอาหารที่ใช้ปริมาณน้อย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ และเอนไซม์ ซึ่งปัจจุบัน มีการใช้สารเสริมที่เป็นของเหลวผสมในอาหารมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในกระบวนการผสมและอัดเม็ดอาหาร จึงต้องผลิตให้อาหารมีความสม่ำเสมอ อีกทั้งยังต้องบริการจัดการให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนั้นอาหารสัตว์ยังต้องคงคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของโภชนะที่สัตว์จะได้รับ การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อรักษาคุณภาพจึงมีความจำเป็นและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และหน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Evonik (Thailand) Ltd.
จึงจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Quality Control and Feed milling Technology เพื่อนำเสนอกระบวนการและเทคนิคในการผลิตอาหาร และการใช้สารเสริมเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ดาวโหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่นี่ // เอกสารและใบสมัคร // ประกาศ //

 

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.