ประกาศ:รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาโท สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภาคปลาย  ปีการศึกษา 2557

1. 2557200034  นายธนโชติ  เพ็งสวัสดิ์

2. 2557200106  นางสาวศศิธร  จันทร์ฉาย

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 28 พฤศจิกายน 2557

เวลา 9.00 เป็นต้นไป  ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28) ระดับปริญญาโท

สอบวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น.  

ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

  1. 2557200025   นางสาวนิธิตา  เร้าเลิศฤทธิ์

  2. 2557200034   นายธนโชติ  เพ็งสวัสดิ์

  3. 2557200085   นางสาวญาณิกา  ไหลครบุรี

  4. 2557100105   นางสาวธิดารัตน์  คีรีวรรณ์

  5. 2557200106   นางสาวศศิธร  จันทร์ฉาย

  6. 2557200120  นางสาวภาวิตา จงมีความสุข

  7. 2557200124  นางสาววีณา  ผดุงกมล

สัมมนาทางวิชาการ: Quality Control and Feed Milling Technology

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Quality Control and Feed milling Technology

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557  

โดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ Evonik (Thailand) Ltd.

(สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

หลักการและเหตุผล  

การผลิตอาหารสัตว์นอกจากต้องจัดการให้อาหารมีโภชนะตามความต้องการของสัตว์ ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของภาครัฐ อาหารสัตว์ประกอบด้วยวัตถุดิบหลายชนิด นอกจากวัตถุดิบหลักกลุ่มโปรตีนและพลังงานที่ใช้ปริมาณมาก เช่น ข้าวโพด ปลายข้าว มันสำปะหลัง กากถั่วเหลือง และปลาป่น ยังมีกลุ่มสารเสริมในอาหารที่ใช้ปริมาณน้อย เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ และเอนไซม์ ซึ่งปัจจุบัน มีการใช้สารเสริมที่เป็นของเหลวผสมในอาหารมีมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ในกระบวนการผสมและอัดเม็ดอาหาร จึงต้องผลิตให้อาหารมีความสม่ำเสมอ อีกทั้งยังต้องบริการจัดการให้กระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพและลดต้นทุน นอกจากนั้นอาหารสัตว์ยังต้องคงคุณภาพ ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของโภชนะที่สัตว์จะได้รับ การใช้สารเสริมในอาหารสัตว์เพื่อรักษาคุณภาพจึงมีความจำเป็นและมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย

จากเหตุผลดังกล่าว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร และหน่วยวิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์
ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Evonik (Thailand) Ltd.
จึงจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Quality Control and Feed milling Technology เพื่อนำเสนอกระบวนการและเทคนิคในการผลิตอาหาร และการใช้สารเสริมเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ตลอดจนให้ผู้ร่วมสัมมนามีความเข้าใจกฎระเบียบของภาครัฐเพื่อควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

ดาวโหลดรายละเอียดและเอกสารได้ที่นี่ // เอกสารและใบสมัคร // ประกาศ //

 

ข่าวอบรม:โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 14

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 14″ ระหว่างวันที่ 20-21ตุลาคม 25567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวชลลัดดา หารแก้ว ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 082- 833-7224  E-mail: Animalnutritionku@gmail.com

ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ // รายละเอียดและใบสมัคร //

ประกาศคณะเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ภาควิชาสัตวบาล

ruminant ad

ด้วยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราเลขที่ 1606) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 8 ของประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน พ.ศ. 2543

1.2 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านสัตวบาลหรือสัตวศาสตร์ โดยทำวิทยานิพนธ์ด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

1.3 ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้

– TOEFL (Paper)                       คะแนนขั้นต่ำ 550

– TOEFL (CBT)                         คะแนนขั้นต่ำ 213

– TOEFL (IBT)                          คะแนนขั้นต่ำ 79-80

– IELTS                                 คะแนนขั้นต่ำ 6.5

– CU-TEP                                 คะแนนขั้นต่ำ 75

– KU-EPT                                 คะแนนขั้นต่ำ 65

– TOEIC                                   คะแนนขั้นต่ำ 700

1.4 ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ หรือทำงานวิจัยทางด้านโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างน้อย 3 ปี

 

2 วัน เวลา และสถานที่สมัคร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภาควิชาสัตวบาล   คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โทรศัพท์ 02-5791120 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศ // ใบสมัคร // หนังสือรับรอง

ประกาศคณะเกษตรเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วชิรานุสรณ์ เกษตรด้วยคณะเกษตร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้>>>

สามารถดาวโหลดประกาศและใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประกาศ//ใบสมัคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ XA 2ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร 

ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อ – นามสกุล

1

2557103104

นางสาวโญติกา สมถวิล

2

2557103126

หม่อมหลวงมธุริน วรวุฒิ

3

2557103208

นางสาวพุทธินันท์ รักบุญ

4

2557103283

นางสาวพิชญ์สิรี ศิริมาตย์

5

2557103559

นางสาวพัชรีกร วันศุกร์

6

2557103740

นางสาวชุดาพรรณ พ่วงขำ

7

2557103757

นางสาวสุธีรา กันจู

8

2557103919

นางสาวภรรษพร ณ สงขลา

9

2557104148

นางสาวจิราภรณ์ มารยาท

10

2557104659

นายภูมิรวิน พบลาภ

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 27 มิถุนายน 2557

เวลา 13..00 – 16.00 น.  ณ ห้อง 708 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

**  หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย **

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.