กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

l_jjfcbfg7iggc7f9g5b65bกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง งานวิจัยอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อเกษตรกรไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีแนวคิดประดิษฐ์วัตถุดิบโปรตีนอาหารสัตว์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง ที่สามารถใช้ทดแทนแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์แหล่งโปรตีนราคาสูง เช่น กากถั่วเหลือง เป็นต้น

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำของเหลือทางการเกษตรที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำหรับมนุษย์ ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าจากของเหลือให้กลายเป็นอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ผลิตจากกากมันสำปะหลังผสมร่วมกับน้ำกากผงชูรส โดยมีการวิจัยและพัฒนาให้มีความเหมาะสมสูงที่สุดในการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง จากการวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ สามารถเพิ่มระดับโปรตีนของกากมันสำปะหลังได้สูงขึ้น จาก 2-3 เปอร์เซนต์ ให้สูงขึ้นถึง 25-30 เปอร์เซนต์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์โปรตีนแหล่งใหม่สำหรับเกษตรกร และศึกษาวิจัยต่อเนื่องเพื่อใช้สำหรับอาหารโคนม และ แพะขุน จนประสบผลสำเร็จ

866k9akdda68ej7kkh56k

สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ตามอ่านได้ที่ Linkนี้ http://www.komchadluek.net/news/agricultural/250716

15283994_10154289401194403_201813603842269757_n

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนอนุสิทธิบัตร 11583 

สนใจติดต่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ธร คงมั่น

email: fagrptk@ku.ac.th

โทร 095-9523801

Advertisements

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
2 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
2 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
3 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร

 

 

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน 2559

เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัดสุนทรสิงห์ ภาควิชาสัตวบาล

 

หมายเหตุ       หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ คุณนิตยา  สุขจิตโต (02-5791120)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล

คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200030 นายวัชระ           ยอดจันทร์ 
2 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
3 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
4 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
5 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559102772   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2. 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3. 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
4. 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559102772   นางสาวชนัดดา  สุวรรณวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3 2559102263   นายไสว  คุ้มภัย
4 2559102346   นางสาวกุลนาถ  ภัททานุวัตร์
5 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
6 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก
7 2559102555   นางสาวณิรชยา  ดอกรักกลาง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559101519

นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559100291

นายไสว คุ้มภัย

2.

2559100374

นางสาวโสธยา เทพณรงค์

3.

2559100405

นางสาวอโณทัย จิตมั่น

4.

2559100615

นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

5.

2559100926

นายนครินทร์ แสงจำปา

6.

2559100966

นายอุชุโรจน์ สกุลสุกใส

7.

2559100969

นางสาวศรีรักษ์ เรืองรักษ์

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 719 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101519   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559100291   นายไสว         คุ้มภัย
2 2559100374   นางสาวโสธยา เทพณรงค์
3 2559100405   นางสาวอโณทัย จิตมั่น
4 2559100615   นายวัชรากร     เกียรติวงศ์นอก
5 2559100926   นายนครินทร์    แสงจำปา
6 2559100966   นายอุชุโรจน์     สกุลสุกใส
7 2559100969   นางสาวศรีรักษ์  เรืองรักษ์

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25