ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 ภาควิชาสัตวบาล

คณะเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA28)

สอบข้อเขียนในวันพฤหัสบดีที่ 17  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 319 อาคารวชิรานุสรณ์

เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ระดับปริญญาโท

ลำดับ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อสกุล
1 2559200030 นายวัชระ           ยอดจันทร์ 
2 2559200067 นางสาวคัณฑิกา   น้อยโต
3 2559200083 นางสาวณิรชยา   ดอกรักกลาง
4 2559200224 นางสาวมัลลิกา   ชาญอักษร
5 2559200312 นายรณกร         เทียนทองถาวร
Advertisements

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559102772   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1. 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2. 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3. 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
4. 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก

 

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 311 ชั้น 3 ตึกจรัด สุนทรสิงห์

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559102772   นางสาวชนัดดา  สุวรรณวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101935   นางสาวกนกวรรณ  ชูแก้ว
2 2559102047   นายโชติวัชร  ศรีสุวรรณ์
3 2559102263   นายไสว  คุ้มภัย
4 2559102346   นางสาวกุลนาถ  ภัททานุวัตร์
5 2559102457   นางสาวกนกชล  อินทร์วิมล
6 2559102493   นายวัชรากร  เกียรติวงศ์นอก
7 2559102555   นางสาวณิรชยา  ดอกรักกลาง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก 

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559101519

นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่

เลขที่ผู้สมัคร

ชื่อสกุล

1.

2559100291

นายไสว คุ้มภัย

2.

2559100374

นางสาวโสธยา เทพณรงค์

3.

2559100405

นางสาวอโณทัย จิตมั่น

4.

2559100615

นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

5.

2559100926

นายนครินทร์ แสงจำปา

6.

2559100966

นายอุชุโรจน์ สกุลสุกใส

7.

2559100969

นางสาวศรีรักษ์ เรืองรักษ์

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559

เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 719 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559101519   นางสาวชนัดดา สุวรรวิชนีย์

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2559100291   นายไสว         คุ้มภัย
2 2559100374   นางสาวโสธยา เทพณรงค์
3 2559100405   นางสาวอโณทัย จิตมั่น
4 2559100615   นายวัชรากร     เกียรติวงศ์นอก
5 2559100926   นายนครินทร์    แสงจำปา
6 2559100966   นายอุชุโรจน์     สกุลสุกใส
7 2559100969   นางสาวศรีรักษ์  เรืองรักษ์

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ข่าวอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 15″

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”หลักโภชนศาสตร์สัตว์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 15″ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวขนิษฐา ใสคล้าย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 083-649-3398  E-mail: Animalnutritionku@gmail.com

ดาวโหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ // รายละเอียดและใบสมัคร //

 

10277456_372438569585326_1901566385171102039_n

 

เสวนาพิเศษ: ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพ”

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี”

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจและใส่ใจในสุขภาพทุกท่านเข้ารับฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง “Hi-protein Hi-health การบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี” จากวิทยากรพิเศษทั้ง  2 ท่าน และแขกรับเชิญสุดพิเศษ อาจารย์ ดร. นาวิน เยาวพลกุล (นาวิน ต้าร์) มาร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพและการบริโภคโปรตีนเพื่อสุขภาพที่ดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ด่วนสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ คลิก //สำรองที่นั่ง// โปสเตอร์ //

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณ มนมุนินทร์ โทร 02-5791120 

อีเมล์ fagrmnk@ku.ac.th

Hipro presentation.001

 

 

ด่วนสำรองที่นั่ง ได้ที่นี่ คลิก //สำรองที่นั่ง// โปสเตอร์ //