ประกาศ:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร  สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)
กำหนดสอบ วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

ระดับปริญญาเอก

 

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2558200347   นายสมบัติ ประสงค์สุข
2 2558200358   นายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่ เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล
1 2558200181   นางสาวสมฤทัย เลิศพิมลพันธ์
2 2558200370   นายพรเทพ กุหลาบทอง

 

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120 ต่อ 25

ประกาศ: ผลการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

ประกาศ: ผลการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

คณะกรรมการเลือกสรร ได้ดำเนินการเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า

นางสาวฉันทนา สาฤกษ์ เป็นผู้ผ่านการเลือกสรร

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร มารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ ณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใน 15 วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดาวโหลด ประกาศได้ที่นี้ //Download//

ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ดังนี้

 

1. นางสาวฉันทนา สาฤกษ์

2. นางสาวธนัชพร เลขวัต

 

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการเลือกสรรดัวยวิธีการสัมภาษณ์

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ห้อง 905 ชั้น 9

อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถดูประกาศได้ ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาโท ภาคต้น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น (รอบสอง)  ปีการศึกษา 2558

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่          เลขที่ผู้สมัคร               ชื่อ-สกุล                                

1.                 2558102446               นางสาวกนิษฐา อุดมพืช

2.                 2558102564               นายรัชชานนท์ เรืองใจ

3.                 2558102665               นางสาวระพีพรรณ สุนทราญ

4.                 2558102889               นางสาววิชชนันท์ จันทนปุ่ม

5.                 2558103114               นายณัฏฐนันท์ เลี่ยมกระจ่าง

6.                 2558103135               นายชยาทิตย์ กฤตโยภาส

7.                 2558103214               นางสาวฐิติมา จารุพันธ์

8.                 2558103451               นางสาวเพ็ญประภา คงสุข

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558

เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้อง 719 ชั้น 7 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

 

*** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย ประจำภาคต้น (รอบสอง) ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำภาคต้น (รอบสอง)  ปีการศึกษา 2558  

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ (XA28)

กำหนดการสอบ  

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 15.00 น  ณ ห้อง 112  ตึกจรัด สุนทรสิงห์ ชั้น 1 คณะเกษตร

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่         เลขที่ผู้สมัคร                       ชื่อ-สกุล

1                2558102446              นางสาวกนิษฐา อุดมพืช

2                2558102564              นายรัชชานนท์ เรืองใจ

3                2558102665              นางสาวระพีพรรณ สุนทราญ

4                2558102889              นางสาววิชนันท์ช จันทนปุ่ม

5                2558103114              นายณัฏฐนันท์ เลี่ยมกระจ่าง

6                2558103135              นายชยาทิตย์ กฤตโยภาส

7                2558103214              นางสาวฐิติมา จารุพันธ์

8                2558103341              นายฐนกร เรืองกลัด

9                2558103451              นางสาวเพ็ญประภา คงสุข

 

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120***

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (XA 28) ภาควิชาสัตวบาล  คณะเกษตร

ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2558

ระดับปริญญาเอก

ลำดับที่         เลขที่ผู้สมัคร        ชื่อ-สกุล

1.               2558100413      นางสาวมัทนียา สารกุล

2.               2558100810      นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

3.               2558101795      นางสาวพรรณพรรษ กัณฑภา

4.               2558101898      นายทวี เหล่าดิ้ม

**ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาเอก เตรียมนำเสนอผลงาน เป็นเวลา 30 นาที**

 

ระดับปริญญาโท

ลำดับที่         เลขที่ผู้สมัคร           ชื่อ-สกุล

1.               2558100144         นางสาวทิพย์ระวี ติ๊บปาละ

2.               2558100145         นายอนุเธียร สุขเล็ก

3.               2558100312         นางสาวปานศิริ พุทธรักษา

4.               2558100799         นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

5.               2558100805         นางสาวกาญจนา เฟื่องอาวรณ์

6.               2558101823         นางสาวดวงพร สุขชาติ

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558

เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ อาคารวชิรานุสรณ์ ชั้น 7 คณะเกษตร

 *** หากท่านใดมีเอกสารประกอบการพิจารณาในการสอบสัมภาษณ์ให้นำมาด้วย ***

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร สาขา : สัตวศาสตร์ (XA28)

กำหนดสอบ วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558

เวลา9.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง 319 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

ระดับปริญญาเอก

1. 2558100413 นางสาวมัทนียา สารกุล

2. 2558100810 นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง

3. 2558101795 นางสาวพรรณพรรษ กัณฑภา

4. 2558101898 นายทวี เหล่าดิ้ม

 

ระดับปริญญาโท

1. 2558100035 นางสาวณัฐจรินทร์ อุบลน้อย

2. 2558100144 นางสาวทิพย์ระวี ติ๊บปาละ

3. 2558100145 นายอนุเธียร สุขเล็ก

4. 2558100231 นางสาวกนิษฐา อุดมพืช

5. 2558100312 นางสาวปานศิริ พุทธรักษา

6. 2558100792 นายศุภากร มาลาวงษ์

7. 2558100799 นายวัชรากร เกียรติวงศ์นอก

8. 2558100805 นางสาวกาญจนา เฟื่องอาวรณ์

9. 2558101319 นางสาวชนิตา พรหมคีรี

10. 2558101482 นางสาววราภรณ์ เสาหงษ์

11. 2558101823 นางสาวดวงพร สุขชาติ

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อและกำหนดการสอบให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยติดต่อ 02-5791120