รับสมัครอบรมหลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตรอาหาร รุ่นที่ 7 (29-30 พ.ค.56)

seminar04ปัจจุบันการเล้ียงสุกรและสัตว์ปีกถูกพัฒนาเป็น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การศึกษาพัฒนาด้านสายพันธุ์ อาหาร และการจัดการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิต สูงสุดจึงเป็นสิ่งจําเป็น ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์นั้น ทุนด้านอาหารถือว่ามีสัดส่วนสูงสุดถึง ๖๐-๗๕ เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนการผลิตท้ังหมด ด้วยเหตุน้ีการ จัดการด้านอาหารให้มีโภชนะตามความต้องการ การเลือกใช้แหล่งวัตถุดิบ การเสริมสารต่างๆ เพ่ือกระตุ้น การเจริญเติบโตและผลผลิตจึงเป็นส่ิงสําคัญ การผลิต อาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพนั้นจําเป็นต้องคํานวณให้มีระดับ โภชนะต่างๆ เช่น โภชนะท่ีให้พลังงาน โปรตีน และกรดอะมิโน แร่ธาตุ วิตามิน และกรดไขมันที่จําเป็น มีเพียงพอและสมดุล นอกจากน้ันโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง หลักโภชนศาสตร์และการประกอบสูตร อาหารสัตว์ รุ่นที่ 7 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ร่วมกับหน่วย วิจัยโภชนาการและอาหารสัตว์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพ่ือ เกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักโภชนศาสตร์และ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ รุ่นท่ี 7  ซึ่งครอบคลุมเรื่อง ระดับความต้องการโภชนะ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารแบบพ้ืนฐาน การคํานวณอาหาร สัตว์แบบต้นทุนตํ่าสุด (Least cost formulation) ด้วยโปรแกรม KU Feed Calculator การประยุกต์ใช้สารเสริมในอาหารสําหรับสัตว์ และการประยุกต์ทาง โภชนศาสตร์ในกรณีศึกษาต่างๆโดยเน้นในสัตว์เศรษกิจฐที่สำคัญคือสกุรไก่เนื้อและไก่ไข่

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่ เอกสาร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: